Príprava na prvé sv. prijímanie

Prvé stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí sa uskutoční v nedeľu 20. októbra 2019 o 15:00 hod. v kostole.

 

Otázky k príprave na 1. sv. prijímanie:

Strana 1

 Prežehnanie sa:  V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 Katolícky pozdrav:  Pochválený buď Ježiš Kristus. – Naveky. Amen.

Otče náš:  Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď  kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

Zdravas, Mária:  Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Sláva Otcu:  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Strana 2

 1. Kto je Pán Boh?

Pán Boh je náš nebeský Otec.

 1. Odkiaľ sa dozvedáme o Pánu Bohu?

Zo Svätého písma.

 1. Čo je napísané vo Svätom písme o Pánu Bohu?

Že naozaj jestvuje, aký je dobrý a ako sa k nemu dostaneme.

 1. Prečo nevidíme Pána Boha?

Lebo nemá telo, On je čistý duch.

 1. Čo nám Pán Boh zjavil o sebe?

     Že je len jeden a v ňom sú tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

 1. Čo stvoril Pán Boh?

Pán Boh stvoril celý svet a napokon stvoril človeka.

 1. Pre koho stvoril Pán Boh svet?

     Pre nás ľudí.

 1. Kto sú anjeli?

Anjeli sú duchovia, ktorí nemajú telo, ale majú rozum a slobodnú vôľu.

 1. Ako nám pomáhajú anjeli?

Pomáhajú nám robiť dobro a chránia nás od zlého. Voláme ich anjeli strážcovia.

10.Boli všetci anjeli poslušní voči Pánu Bohu?

Niektorí anjeli nechceli slúžiť Pánu Bohu, boli pyšní. Voláme ich diabli.

11.Prečo Pán Boh stvoril človeka?

     Lebo sa s ním chcel podeliť so svojou veľkou láskou.

Strana 3

 1. Odkedy je Boh?

Boh vždy bol a vždy bude – je večný.

 1. Kde je Boh?

      Boh je v nebi a na zemi – je všadeprítomný.

 1. Čo môže urobiť Boh?

Boh môže urobiť všetko čo chce – je všemohúci.

 1. Čo vie Boh?

Boh vie všetko čo bolo, čo je a čo bude – je vševediaci.

 1. Pozostáva človek iba z tela?

Človek má telo a nesmrteľnú dušu.

 1. Čím sa previnili ľudia voči Bohu?

Ľudia sa previnili neposlušnosťou voči Bohu.

 1. Aké následky mal pre ľudí hriech neposlušnosti?

      Ľudia stratili Božiu milosť – rozum sa im zatemnil, vôľa sa stala náchylnou k zlému,  

      museli veľa trpieť a napokon zomrieť, preto sa nemohli dostať do neba.

 1. Ublížil hriech prvých ľudí len im?

      Nie, prešiel aj na nás, preto sa volá dedičný hriech.

 1. Ako sa Boh zmiloval nad nami?

      Prisľúbil a poslal nám Vykupiteľa – Ježiša Krista.

 1. Koho vybral Boh za matku svojho Syna?

      Pannu Máriu.

Strana 4

 1. Ako sa správal Pán Ježiš vo svojej rodine?

Poslúchal svoju matku Pannu Máriu a svojho pestúna sv. Jozefa.

 1. Kto je Ježiš Kristus?

      Ježiš Kristus je druhá Božská osoba, jednorodený Boží Syn, pravý Boh a pravý   

      človek.

 1. Ako pomáhal Pán Ježiš ľuďom?

Nevedomých vyučoval, hladných kŕmil, chorých uzdravoval, mŕtvych kriesil,  

      hriešnikom odpúšťal hriechy.

 1. Akú modlitbu naučil Pán Ježiš apoštolov?

Modlitbu „Otče náš …“.

 1. Čo je to modlitba?

Modlitba je rozhovor s nebeským Otcom.

 1. Ako trpel Pán Ježiš za naše hriechy?

Potil sa krvou, bol bičovaný, bol tŕním korunovaný, niesol ťažký kríž a napokon    

      zomrel na kríži.

 1. Čím nás Pán Ježiš vykúpil?

      Svojou smrťou na kríži a zmŕtvychvstaním.

 1. Kedy Pán Ježiš vstal zmŕtvych?

      Na tretí deň po ukrižovaní, v nedeľu ráno.

 1. Prečo sa aj my radujeme zo zmŕtvychvstania Pána Ježiša?

      Pretože, ak Ježiš vstal z hrobu, aj my raz vstaneme zmŕtvych.

Strana 5

 1. Kedy slávime pamiatku zmŕtvychvstania Pána Ježiša?

Na Veľkú noc a každú nedeľu.

 1. Ako prikázal Pán Ježiš apoštolom, aby pokračovali v jeho diele?

Pán Ježiš prikázal apoštolom: „Učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna    

      i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“

 1. Akú moc odovzdal Pán Ježiš apoštolom?

Učiť, krstiť, odpúšťať hriechy a sláviť svätú omšu.

 1. Komu odovzdali apoštoli Ježišovu moc?

Biskupom a biskupi kňazom.

 1. Čo prisľúbil Pán Ježiš svojej Cirkvi?

„Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

 1. Kde máme zhrnuté pravdy našej viery?

V apoštolskom vyznaní viery.

 1. Aké je apoštolské vyznanie našej viery?

     Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha  Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho  dňa vstal zmŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku,  v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

   Strana 6

 1. Vymenuj Desatoro Božích prikázaní!
 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
 4. Cti svojho otca i svoju matku.
 5. Nezabiješ.
 6. Nezosmilníš.
 7. Nepokradneš.
 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.
 1. Vymenuj Pätoro cirkevných prikázaní!     1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši. 2. Zachovávať prikázané dni pokánia. 3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť. 4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi. 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Strana 7

 1. Čo je hriech?

      Hriech je najväčšie zlo. Hriechom si sami škodíme alebo ubližujeme druhým   

      ľuďom  a najhoršie je, že sa vždy vzďaľujeme od Pána Boha a prestávame ho milovať.

 1. Kto pácha hriech?

Kto vedome a dobrovoľne porušuje Božie prikázanie.

 1. Ako delíme hriechy?

      Na ľahké (čiže všedné) a ťažké (čiže smrteľné).

 1. Kto spácha všedný hriech?

      Kto prestupuje Božie prikázanie v malej veci. Alebo vo veľkej veci, ale nie celkom

      vedome a nie celkom dobrovoľne.

 1. Kto spácha smrteľný hriech?

Kto prestupuje Božie prikázanie vo veľkej veci, celkom vedome a celkom dobrovoľne.

 1. Čo nás chráni pred hriechom?

Pred hriechom nás chráni svedomie. Svedomie je vnútorný Boží hlas v našom srdci.  

      Hovorí nám čo je dobré a čo zlé, čo treba robiť a čoho sa treba chrániť.

Strana 8

 1. Kto nám môže odpustiť hriech?

Hriech nám môže odpustiť Pán Boh prostredníctvom kňaza.

 1. Kedy nám Pán Boh odpustí hriech?

Keď ho ľutujeme a vyznáme vo sviatosti zmierenia (svätej spovedi).

 1. Čo je to ľútosť?

Ľútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi a prísľub polepšiť sa.

 1. Z ktorých hriechov sa máme vyznať vo sviatosti zmierenia?

Zo všetkých hriechov, ktoré sme spáchali a spoznali pri spytovaní svedomia.

 1. Čo nám pomáha pri spytovaní svedomia?

Spovedné zrkadlo v modlitebnej knižke.

 1. Ako sa pripravíme na sviatosť zmierenia?

Pomodlíme sa k Duchu Svätému, spytujeme si svedomie, spoznané hriechy    

      oľutujeme a spravíme si predsavzatie, že viac nezhrešíme.

  Strana 9

 1. Ako sa vyspovedám?
 • Vojdem do spovednice, pozdravím po katolícky, prežehnám sa a poviem: „Na poslednej svätej spovedi som bol (-a) pred (napr. pred mesiacom, na Vianoce a pod.).“
 • Potom sa úprimne vyspovedám zo všetkých hriechov, ktoré som spoznal (-a) pri spytovaní svedomia a nakoniec dodám: „Na viac hriechov sa nepamätám.“
 • Potom ma kňaz napomenie, povzbudí ma a uloží mi skutok pokánia. Skutok pokánia si dobre zapamätám, pretože ho musím vykonať po svätej spovedi. Kňaz ma vyzve k ľútosti, ktorú vyjadrím slovami: „Dobrotivý Bože, ľutujem, že som ťa urazil (-a), odpusť mi moje hriechy, chcem sa polepšiť!“ (iná ľútosť je v modlitebnej knižke na str. 77 a v učebnici na str. 107)
 1. Kedy Pán Ježiš ustanovil Sviatosť Oltárnu?

Pri Poslednej večeri.

 1. Ako ustanovil Pán Ježiš Sviatosť Oltárnu?

Premenil chlieb na svoje Telo a víno na svoju Krv.

 1. Čo robí Pán Ježiš vo Sviatosti Oltárnej?

Obetuje sa, dáva sa nám za pokrm pre dušu a zostáva s nami.

Strana 10

 1. Koho prijímame pri svätej omši vo svätom prijímaní?

Skutočné Telo a Krv Pána Ježiša – pod spôsobom chleba a vína.

 1. Čo je svätá omša?

      Svätá omša je nekrvavá obeta Pána Ježiša.

 1. Z akých častí sa skladá svätá omša?

      Bohoslužba slova a bohoslužba obety.

 1. Ako sa pripravíme na sväté prijímanie?
 • Všedné hriechy oľutujeme. Ak máme aj ťažký hriech, najskôr sa vyspovedáme.
 • Pomodlíme sa modlitbu pred svätým prijímaním.
 • Aspoň jednu hodinu pred svätým prijímaním nič nejeme a okrem vody nič nepijeme.
 • Pred svätým prijímaním túžime po Pánu Ježišovi slovami: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.“
 1. Kedy sme my kresťania katolíci povinní zúčastniť sa na svätej omši?

      Každú nedeľu a na prikázaný sviatok.