Príprava na sv. birmovania

V septembri začne v našej farnosti príprava na birmovku. Po prečítaní si podmienok a záväzkov sa záujemcovia môžu prihlasovať osobne na fare denne od 14:00 hod. do začiatku sv. omše (cca. 17:50). Treba prísť s vyplnenou prihláškou, ktorú si môžete stiahnuť tu z farskej stránky alebo vyzdvihnúť v sakristii.

Kto sa môže prihlásiť na prípravu na birmovku: kto-sa-moze-prihlasit-na-pripravu-na-birmovku

Priháška a záväzky: prihlaska-a-zavazky-birmovka

Súhlas so spracovaním osobných údajov: suhlas-osobne-udaje-birmovka

 

SVIATOSŤ BIRMOVANIA SA USKUTOČNILA V NAŠEJ FARNOSTI  21.OKTÓBRA 2017.

 

Program bezprostrednej prípravy pred prijatím sviatosti birmovania 

 • DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU od štvrtku 12.10. do piatku 20.10. – vždy pred sv. omšou budeme sa modliť vo farnosti deviatnik k Duchu Svätému. Pozýva naň predovšetkým birmovancov, ich rodičov a birmovných rodičov, ale aj celé farské spoločenstvo.
 • DUCHOVNÁ OBNOVA PRE BIRMOVANCOV, BIRMOVNÝCH RODIČOV A RODIČOV BIRMOVANCOV
 • streda 18.10. o 18:00 hod. – Prvý deň duchovnej obnovy. Po sv. omši katechéza na tému: Božia láska (cca 20 minút)
 • štvrtok 19.10. o 18:00 hod. – Druhý deň duchovnej obnovy. Po sv. omši katechéza na tému: Hriech – príprava na sv. spoveď (cca 30 minút)
 • piatok 20.10. o 18:00 hod. – Tretí deň duchovnej obnovy. Pri sv. omši katechéza na tému: Život v Duchu (cca 20 minút)
 • SVIATOSŤ ZMIERENIA v piatok 20.10. od 16:00 do 18:00 hod. – Sviatosť zmierenia pre birmovancov a ich príbuzných. Budeme spovedať traja kňazi.
 • NÁCVIK NA SLÁVNOSŤ BIRMOVANIA – streda 18.10. a piatok 20.10. po duchovnej obnove – krátky nácvik slávnosti birmovania.

Účasť na piatkových sv. omšiach a katechézach

 • Posledné stretnutie bude v piatok 20. októbra o 18:00 hod. v kostole. 

Stretnutie rodičov birmovancov

 • Koná sa v nedeľu 17. septembra o 15:00 hod. v kostole. Účasť aspoň jedného rodiča je nutná.

K birmovaniu je potrebné

 • ak birmovanec nebol pokrstený v Modranke, priniesť krstný list z farnosti krstu (do 30. 9.)
 • vyplniť a odovzdať birmovný lístok (odovzdať do 8. 10.)
 • vybrať birmovného rodiča (Kto môže byť birmovným rodičom?: katolík starší ako 16 rokov, ktorý už sám prijal sviatosť birmovania, má žiť príkladným kresťanským životom (usporiadané manželstvo), najlepšie krstný rodič birmovanca, ale iba pokiaľ spĺňa spomenuté podmienky).
 • zvoliť si birmovného patróna (stručný životopis svojho birmovného patróna odovzdať vypracovaný na pracovnom liste č. 4)

Kritéria na pripustenie k sviatosti birmovania

 • účasť na piatkových katechézach počas prípravy
 • primerané vedomosti podľa otázok (preskúšanie prebehne v priebehu septembra a začiatkom októbra)
 • život podľa kresťanských zásad

Okruhy otázok pre birmovancov

A. Zopakuj si a nauč sa naspamäť

 • Znamenie kríža: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
 • Katolícky pozdrav: Pochválený buď Ježiš Kristus. Naveky. Amen.
 • Apoštolské vyznanie viery (Verím v Boha).  
 • Modlitby Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu
 • 6 hlavných právd
 • 7 sviatostí
 • 10 Božích prikázaní (Desatoro)
 • 7 hlavných hriechov
 • 5  cirkevných prikázaní (Pätoro)

B. Odpovedz na otázky

 • Kto je Boh? Koľko osôb je v Bohu? Ako ich voláme? Odkiaľ pochádzajú pravdy našej viery?
 • Z čoho pozostáva Božie zjavenie?
 • Čo je to Biblia? Kto je jej autorom? Z akých častí sa skladá?
 • Vymenuj najvýznamnejšie osoby Starého a Nového zákona.
 • Kto je to Ježiš Kristus? Čo vieš o jeho osobe? 
 • Zapamätaj si hlavné udalosti zo života Ježiša Krista.
 • Čo sa stalo s Ježišovým telom po jeho smrti na kríži?
 • Čo je to modlitba? Kto je pre nás vzorom modlitby?
 • Aké výsady dostala Panna Mária od Boha? Ktoré mariánske modlitby poznáš?
 • Čo je to Cirkev? Kedy a kým bola založená?  Kto je neviditeľnou a viditeľnou hlavou Cirkvi? 
 • Vymenuj a vysvetli štyri znaky  Cirkvi.
 • Čo je to spoločenstvo svätých? Kto patrí do spoločenstva svätých?
 • Čo sa stane s dušou a s telom človeka po smrti a po poslednom súde?
 • Čo sú to sviatosti a kto ich ustanovil? Čo je pre nás potrebné po prijatí sviatosti?
 • Ako rozdeľujeme sviatosti?
 • Povedz stručnú charakteristiku jednotlivých sviatostí!
 • Prečo je pre nás dôležitý krst?
 • Čo je to Eucharistia? Čo sa stane pri svätej omši počas slov premenenia, ktoré prednáša kňaz?
 • Kto je to Duch Svätý?  Čo je to sviatosť birmovania a ako sa vysluhuje?
 • Čo sú dary Ducha Svätého? Aké poznáš dary Ducha Svätého?
 • Vyber si birmovného patróna a nauč sa jeho životopis. Čo je úlohou birmovného patróna?  
 • Čo sú to sväteniny? Aký je rozdiel medzi sviatosťami a sväteninami? Vymenuj, ktoré poznáš.
 • Čo je to svedomie človeka a na čo nám slúži?
 • Čo je to hriech a ľútosť nad hriechom? Aký je rozdiel medzi ľahkým a ťažkým hriechom?

C. Zamysli sa a odpovedaj

 •  Akým spôsobom môžeme poznávať  pravdu v našom živote? Uveď príklady.
 • Aká je základná vlastnosť Boha? Prečo stvori Boh človeka?
 • Ako by si obhájil svoju vieru v Boha pred spolužiakmi?
 • Aké môžeme mať  prekážky prežívania Božej lásky?
 • Čo sa stane s nami duchovne, ak sa prestaneme modliť?
 • Podáva Biblia vedeckú správu o stvorení sveta? Odporuje si navzájom veda a viera v Boha?
 • Nájdi vo svojej Biblií úryvok podľa súradníc (kniha – kapitola – verš)
 • Ako Ježiš Kristus potvrdzoval svoju Božskú moc? Pomôž si pritom Bibliou.
 • Vysvetli  pomocou kríža, ako máme uskutočňovať hlavné Božie prikázanie.
 • Ktorý deň v cirkevnom roku má pre nás najväčší význam? Kedy ho slávime?
 • Kde sa nachádza svätyňa Patrónky slovenského národa a komu je zasvätená?
 • Budú všetci ľudia automaticky spasení? Čo je k tomu potrebné?
 • Ako sa môžeme zúčastňovať na živote Cirkvi. Ako sa zúčastňuješ ty?
 • Ako si môžu členovia spoločenstva svätých navzájom pomáhať?
 • Prečo je podľa teba potrebné, pre mladého kresťana, prijať sviatosť birmovania?