Príprava na prvé sv. prijímanie

V septembri začne v našej farnosti príprava detí na 1. sv. prijímanie. Po prečítaní si podmienok a záväzkov možete prihlasovať svoje deti na fare denne od 14:00 hod. do začiatku sv. omše (cca. 17:50). Treba prísť s vyplnenou prihláškou, ktorú si môžete stiahnuť tu z farskej stránky alebo vyzdvihnúť v sakristii.

 Koho možno prihlásiť na 1. sv. prijímanie: koho-mozno-prihlasit-na-1-sv-prijimanie

Priháška a záväzky: prihlaska-a-zavazky-1-sv-prijimanie

Súhlas so spracovaním osobných údajov: suhlas-osobne-udaje-1-sv-prijimanie

 

 

 

 

Po dohode s rodičmi, 1. sv. prijímanie detí sa uskutoční v dvoch termínoch: v sobotu 27. júna 2020 o 10:30 hod. pre triedu III.A, v nedeľu 28. júna 2020 o 10:30 pre triedu III.B.

K III.A triede priradíme deti z iných škôl: Elu Málikovú, Ondreja Sirika, Marka  a Luciu Behúlových.

K III.B triede priradíme deti z iných škôl: Viktóriu Bandíkovú a Laru Náhlikovú.

Program pre deti po 1. sv. prijímaní

 • Obidve skupiny detí sa zúčastnia na litániach v nedeľu o 16:45 hod., po skončení litánii bude sv. omša pre deti z 3.A.
 • V pondelok 29. júna  je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla.
 • Každý deň od pondelka do piatku sa deti zúčastňujú sv. omší o 18:00.
 • Na prvé piatky v mesiaci povzbudzujeme deti aj rodičov vykonať si pobožnosť prvých piatkov. 

Program prípravy detí pred 1. sv. prijímaním (od 15. júna do 27. júna 2020):

 • sobota, 13. júna o 9:30 hod. počas brigády rodičov precvičenie sv. spovede s deťmi,
 • nedeľa, 14. júna – sv. omše v Modranke o 7:30, 9:00, 10:30 alebo 17:00,
 • pondelok, 15. júna o 18:00 sv. omša + nácvik v kostole (3.A),
 • utorok, 16. júna o 18:00 sv. omša + nácvik v kostole (3.B),
 • streda, 17. júna o 18:00 sv. omša + nácvik v kostole (3.A) a (3.B) 
 • štvrtok, 18. júna o 18:00 sv. omša + nácvik v kostole (3.B),
 • nedeľa, 21. júna – sv. omše v Modranke o 7:30, 9:00, 10:30 alebo 17:00,
 • nedeľa, 21. júna o 18:00 hod. stretnutie rodičov v kostole, aktualizácia informácii, katechéza ku sv. spovedi,
 • pondelok, 22. júna o cca 10:00 hod. preskúšanie otázok v škole (3.A),
 • pondelok, 22. júna o 18:00 hod. sv. omša + nácvik v kostole – generálka (3.A),
 • streda, 24. júna o cca 10:00 hod. preskúšanie otázok v škole (3.B),
 • streda, 24. júna o 18:00 hod. sv. omša + nácvik v kostole – generálka (3.B),
 • štvrtok, 25. júna o 18:45 hod. vyzdobovanie kostola rodičmi detí,
 • pondelok až štvrtok: od 17:30 sv. spoveď pre rodičov a starých rodičov,
 • piatok, 26. júna o 16:00 prvá svätá spoveď detí z 3.A v kostole, sv. spoveď pre rodičov,
 • piatok, 26. júna o 18:45 hod. dokončenie vyzdobovania kostola a okolia rodičmi detí,
 • sobota, 27. júna o 10:30 hod. slávnosť prvého svätého prijímania detí z 3.A,
 • sobota, 27. júna o 16:00 hod. prvá svätá spoveď detí z 3.B v kostole, sv. spoveď pre rodičov,
 • nedeľa, 28. júna o 10:30 hod. slávnosť prvého svätého prijímania detí z 3.B.

 

Otázky k príprave na 1. sv. prijímanie:

Strana 1

 Prežehnanie sa:  V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 Katolícky pozdrav:  Pochválený buď Ježiš Kristus. – Naveky. Amen.

Otče náš:  Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď  kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

Zdravas, Mária:  Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Sláva Otcu:  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Strana 2

 1. Kto je Pán Boh?

Pán Boh je náš nebeský Otec.

 1. Odkiaľ sa dozvedáme o Pánu Bohu?

Zo Svätého písma.

 1. Čo je napísané vo Svätom písme o Pánu Bohu?

Že naozaj jestvuje, aký je dobrý a ako sa k nemu dostaneme.

 1. Prečo nevidíme Pána Boha?

Lebo nemá telo, On je čistý duch.

 1. Čo nám Pán Boh zjavil o sebe?

     Že je len jeden a v ňom sú tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

 1. Čo stvoril Pán Boh?

Pán Boh stvoril celý svet a napokon stvoril človeka.

 1. Pre koho stvoril Pán Boh svet?

     Pre nás ľudí.

 1. Kto sú anjeli?

Anjeli sú duchovia, ktorí nemajú telo, ale majú rozum a slobodnú vôľu.

 1. Ako nám pomáhajú anjeli?

Pomáhajú nám robiť dobro a chránia nás od zlého. Voláme ich anjeli strážcovia.

10.Boli všetci anjeli poslušní voči Pánu Bohu?

Niektorí anjeli nechceli slúžiť Pánu Bohu, boli pyšní. Voláme ich diabli.

11.Prečo Pán Boh stvoril človeka?

     Lebo sa s ním chcel podeliť so svojou veľkou láskou.

Strana 3

 1. Odkedy je Boh?

Boh vždy bol a vždy bude – je večný.

 1. Kde je Boh?

      Boh je v nebi a na zemi – je všadeprítomný.

 1. Čo môže urobiť Boh?

Boh môže urobiť všetko čo chce – je všemohúci.

 1. Čo vie Boh?

Boh vie všetko čo bolo, čo je a čo bude – je vševediaci.

 1. Pozostáva človek iba z tela?

Človek má telo a nesmrteľnú dušu.

 1. Čím sa previnili ľudia voči Bohu?

Ľudia sa previnili neposlušnosťou voči Bohu.

 1. Aké následky mal pre ľudí hriech neposlušnosti?

      Ľudia stratili Božiu milosť – rozum sa im zatemnil, vôľa sa stala náchylnou k zlému,  

      museli veľa trpieť a napokon zomrieť, preto sa nemohli dostať do neba.

 1. Ublížil hriech prvých ľudí len im?

      Nie, prešiel aj na nás, preto sa volá dedičný hriech.

 1. Ako sa Boh zmiloval nad nami?

      Prisľúbil a poslal nám Vykupiteľa – Ježiša Krista.

 1. Koho vybral Boh za matku svojho Syna?

      Pannu Máriu.

Strana 4

 1. Ako sa správal Pán Ježiš vo svojej rodine?

Poslúchal svoju matku Pannu Máriu a svojho pestúna sv. Jozefa.

 1. Kto je Ježiš Kristus?

      Ježiš Kristus je druhá Božská osoba, jednorodený Boží Syn, pravý Boh a pravý   

      človek.

 1. Ako pomáhal Pán Ježiš ľuďom?

Nevedomých vyučoval, hladných kŕmil, chorých uzdravoval, mŕtvych kriesil,  

      hriešnikom odpúšťal hriechy.

 1. Akú modlitbu naučil Pán Ježiš apoštolov?

Modlitbu „Otče náš …“.

 1. Čo je to modlitba?

Modlitba je rozhovor s nebeským Otcom.

 1. Ako trpel Pán Ježiš za naše hriechy?

Potil sa krvou, bol bičovaný, bol tŕním korunovaný, niesol ťažký kríž a napokon    

      zomrel na kríži.

 1. Čím nás Pán Ježiš vykúpil?

      Svojou smrťou na kríži a zmŕtvychvstaním.

 1. Kedy Pán Ježiš vstal zmŕtvych?

      Na tretí deň po ukrižovaní, v nedeľu ráno.

 1. Prečo sa aj my radujeme zo zmŕtvychvstania Pána Ježiša?

      Pretože, ak Ježiš vstal z hrobu, aj my raz vstaneme zmŕtvych.

Strana 5

 1. Kedy slávime pamiatku zmŕtvychvstania Pána Ježiša?

Na Veľkú noc a každú nedeľu.

 1. Ako prikázal Pán Ježiš apoštolom, aby pokračovali v jeho diele?

Pán Ježiš prikázal apoštolom: „Učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna    

      i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“

 1. Akú moc odovzdal Pán Ježiš apoštolom?

Učiť, krstiť, odpúšťať hriechy a sláviť svätú omšu.

 1. Komu odovzdali apoštoli Ježišovu moc?

Biskupom a biskupi kňazom.

 1. Čo prisľúbil Pán Ježiš svojej Cirkvi?

„Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

 1. Kde máme zhrnuté pravdy našej viery?

V apoštolskom vyznaní viery.

 1. Aké je apoštolské vyznanie našej viery?

     Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha  Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho  dňa vstal zmŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku,  v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

   Strana 6

 1. Vymenuj Desatoro Božích prikázaní!
 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
 4. Cti svojho otca i svoju matku.
 5. Nezabiješ.
 6. Nezosmilníš.
 7. Nepokradneš.
 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.
 1. Vymenuj Pätoro cirkevných prikázaní!     1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši. 2. Zachovávať prikázané dni pokánia. 3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť. 4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi. 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Strana 7

 1. Čo je hriech?

      Hriech je najväčšie zlo. Hriechom si sami škodíme alebo ubližujeme druhým   

      ľuďom  a najhoršie je, že sa vždy vzďaľujeme od Pána Boha a prestávame ho milovať.

 1. Kto pácha hriech?

Kto vedome a dobrovoľne porušuje Božie prikázanie.

 1. Ako delíme hriechy?

      Na ľahké (čiže všedné) a ťažké (čiže smrteľné).

 1. Kto spácha všedný hriech?

      Kto prestupuje Božie prikázanie v malej veci. Alebo vo veľkej veci, ale nie celkom

      vedome a nie celkom dobrovoľne.

 1. Kto spácha smrteľný hriech?

Kto prestupuje Božie prikázanie vo veľkej veci, celkom vedome a celkom dobrovoľne.

 1. Čo nás chráni pred hriechom?

Pred hriechom nás chráni svedomie. Svedomie je vnútorný Boží hlas v našom srdci.  

      Hovorí nám čo je dobré a čo zlé, čo treba robiť a čoho sa treba chrániť.

Strana 8

 1. Kto nám môže odpustiť hriech?

Hriech nám môže odpustiť Pán Boh prostredníctvom kňaza.

 1. Kedy nám Pán Boh odpustí hriech?

Keď ho ľutujeme a vyznáme vo sviatosti zmierenia (svätej spovedi).

 1. Čo je to ľútosť?

Ľútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi a prísľub polepšiť sa.

 1. Z ktorých hriechov sa máme vyznať vo sviatosti zmierenia?

Zo všetkých hriechov, ktoré sme spáchali a spoznali pri spytovaní svedomia.

 1. Čo nám pomáha pri spytovaní svedomia?

Spovedné zrkadlo v modlitebnej knižke.

 1. Ako sa pripravíme na sviatosť zmierenia?

Pomodlíme sa k Duchu Svätému, spytujeme si svedomie, spoznané hriechy    

      oľutujeme a spravíme si predsavzatie, že viac nezhrešíme.

  Strana 9

52. Ako sa vyspovedám?

 • Vojdem do spovednice, pozdravím po katolícky, prežehnám sa a poviem: „Na poslednej svätej spovedi som bol (-a) pred (napr. pred mesiacom, na Vianoce a pod.).“
 • Potom sa úprimne vyspovedám zo všetkých hriechov, ktoré som spoznal (-a) pri spytovaní svedomia a nakoniec dodám: „Na viac hriechov sa nepamätám.“
 • Potom ma kňaz napomenie, povzbudí ma a uloží mi skutok pokánia. Skutok pokánia si dobre zapamätám, pretože ho musím vykonať po svätej spovedi. Kňaz ma vyzve k ľútosti, ktorú vyjadrím slovami: „Dobrotivý Bože, ľutujem, že som ťa urazil (-a), odpusť mi moje hriechy, chcem sa polepšiť!“ (iná ľútosť je v modlitebnej knižke na str. 77 a v učebnici na str. 107)

53. Kedy Pán Ježiš ustanovil Sviatosť Oltárnu?

Pri Poslednej večeri.

54. Ako ustanovil Pán Ježiš Sviatosť Oltárnu?

Premenil chlieb na svoje Telo a víno na svoju Krv.

55. Čo robí Pán Ježiš vo Sviatosti Oltárnej?

Obetuje sa, dáva sa nám za pokrm pre dušu a zostáva s nami.

Strana 10

56. Koho prijímame pri svätej omši vo svätom prijímaní?

Skutočné Telo a Krv Pána Ježiša – pod spôsobom chleba a vína.

57. Čo je svätá omša?

      Svätá omša je nekrvavá obeta Pána Ježiša.

58. Z akých častí sa skladá svätá omša?

      Bohoslužba slova a bohoslužba obety.

59. Ako sa pripravíme na sväté prijímanie?

 • Všedné hriechy oľutujeme. Ak máme aj ťažký hriech, najskôr sa vyspovedáme.
 • Pomodlíme sa modlitbu pred svätým prijímaním.
 • Aspoň jednu hodinu pred svätým prijímaním nič nejeme a okrem vody nič nepijeme.
 • Pred svätým prijímaním túžime po Pánu Ježišovi slovami: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.“

60. Kedy sme my kresťania katolíci povinní zúčastniť sa na svätej omši?

      Každú nedeľu a na prikázaný sviatok.

oooooooOOOooooooo

 

 • Štvrté stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí sa uskutoční v nedeľu 24. 05. hneď po skončení sv. omše, ktorá sa začína o 17:00 hod.,  čiže približne o 17:45 hod. Stačí, keď sa na stretnutí zúčastní jeden z rodičov.
 • Termíny piatkových sv. omší za účasti prvoprijímajúcich detí v r. 2020:
 • 31.1., 14.2., 28.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5. – z dôvodu prevencie pred rozšírením koronavírusu sa sv. omše nemôžu uskutočniť až do odvolania! 
 • sv. omša začína večer o 17:30 hod., v pôstnom období, v piatok, začíname krížovou cestou o 17:30 hod. a po nej hneď nasleduje sv. omša

Tretie stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí sa uskutoční v nedeľu 09. 02. o 15:00 hod. v kostole.

2. TÉMA: BOŽIE ZJAVENIE – BIBLIA- BOŽIE SLOVO

Človek sa hriechom vzdialil od Boha, hriech je príčinou všetkých nedorozumení, vojen, bolestí i smrti človeka. Človek má strach, snaží sa hľadať Boha, tak vzniká viera v duchov, v rozličné mýty, neskôr vznikajú rozličné filozofie, aby odpovedali na otázky existencie a zmyslu života.

Nielen človek hľadá Boha, ale predovšetkým Boh hľadá človeka. Boh sám sa zjavuje človekovi, dáva sa mu spoznať. Okolo r. 1800 pred Kristom sa Boh prihovoril Abrahámovi a uzavrel s ním zmluvu. Tak postupne z Abrahámovej rodiny vzniká izraelský (židovský) národ, ktorému hovoríme aj Bohom vyvolený národ. Tento národ si počas celých svojich dejín uchováva vieru v jedného Bohaprísľub že z jeho potomstva sa narodí Mesiáš. Túto zmluvu potvrdzuje Boh voči svojmu vyvolenému národu zvlášť cez Mojžiša okolo roku 1300, ktorý pod Božou ochranou vyvedie izraelitov z egyptského otroctva. Tieto udalosti, ako Boh sprevádzal izraelský národ, najskôr sa odovzdávajú ústnym podaním a neskôr ich Židia začínajú zapisovať. Z týchto zápiskov začína vznikať BIBLIA – SVÄTÉ PÍSMO.

 • Čo je  Biblia?

Biblia je zbierka kníh, ktoré boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého. Od iných kníh sa líši tým, že má dvoch autorov: 1. svätopisec, ktorý písal text (napríklad Mojžiš, Dávid, Izaiáš, Peter, Ján, Pavol a ďaľší) a 2. Boh, ktorý povzbudzoval svätopisca k písaniu, chránil ho pred každým omylom a viedol v tom, aby tam napísal to, čo je potrebné k spáse človeka. Keďže Boh viedol týchto svätopiscov, môžeme s istotou povedať, že v Biblii nachádzame všetky pravdy, ktoré potrebujeme k našej spáse.

 • Biblia je kniha v ktorej sa nielen hovorí o Bohu, ale v ktorej Boh hovorí k človekovi.

Biblia vznikala postupne v priebehu asi dvetisíc rokov a preto odrážala kultúrnu a duchovnú úroveň doby kedy vznikala. Bola                          napísaná tak, aby jej rozumeli ľudia tej doby. Preto dnes potrebujeme vysvetlenie, aby sme všetkému porozumeli (Bibliu vysvetľuje                  Cirkev – poznámky pod textom vo Svätom písme a komentáre).

 • Bibliu delíme na dve veľké zbierky: 1. STARÝ ZÁKON, podáva správy od stvorenia sveta, cez zmluvu Boha s Abrahámom a Mojžišom, až po príchod Ježiša Krista, 2. NOVÝ ZÁKON, podáva správy od Ježišovho narodenia, cez založenie Cirkvi až po koniec dejín ľudstva.

Starý zákon (45 kníh) delíme na knihy a/ dejepisné (napr. Genezis, Jozue, Kráľovské…), b/ poučné (napr. Jób, Žalmy, Príslovia…) a c/ prorocké (napr. Izaiáš, Jeremiáš, Joel…)

Nový zákon (27 kníh) delíme na knihy  a/ dejepisné (4 evanjelia – podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána a Skutky apoštolov), b/ poučné (listy sv. Pavla, katolícke listy) a c/ prorocká (Zjavenie sv. Jána).

 • Ako sa orientovať v Biblii?  

Aby sme ľahko mohli nájsť potrebné texty v Biblii, jednotlivé knihy Starého i Nového zákona sú rozdelené na kapitoly a verše (hovoríme,  že majú súradnice). Každá kniha má svoju skratku. Zoznam skratiek nájdeš v každej Biblii. Príklad: Evanjelium podľa sv. Matúša, 2 kapitola, 3 až 8 verš zapíšeme ako Mt 2, 3-8.

 

1. TÉMA: MODLITBA

 Čo je to modlitba?

 • Modlitba je rozhovor s Pánom Bohom. Je základom nášho kresťanského života. Vyjadrujeme ňou náš základný vzťah voči Bohu.
 • Modlitbu nemáme chápať ako splnenie príkazu, alebo iba ako „záchrannú brzdu“, keď sa dostaneme do núdze.
 • Modlitba je  výsadou človeka, že sa môže rozprávať so svojím Stvoriteľom, má byť každodennou potrebou.
 • Keď sa prestaneme modliť, je to podobné akoby sme žiarovku odpojili od elektrickej siete – prestane svietiť. Ak sa prestaneme modliť, môže to byť  prejav našej pýchy, lebo si myslíme, že nepotrebujeme Boha, že si sami vystačíme (Mt 14, 7-14)

Prečo sa máme modliť?

 • Modlitbou uznávame Boha za nášho Pána, vyjadrujeme mu tým svoju vďačnosť. Každý deň má 1440 minút, aspoň niekoľko minút by sme mali venovať modlitbe.
 • Cez modlitbu prichádza Božie požehnanie. („Proste a dostanete…“)
 • Ľudia, ktorí sa modlia majú v sebe pokoj, vnútornú vyrovnanosť, sú zodpovednejší, dobroprajnejší, pozornejší voči druhým, lepšie znášajú starosti, bolesť, chorobu i smrť blízkeho, sú odvážnejší. Modlitba zvyšuje aj rozumovú schopnosť človeka. (Alexis Carrel, nositeľ Nobelovej ceny za medicínu)

Materiálne podmienky na modlitbu

 • Čas vyhradený na modlitbu – treba si nájsť vhodný čas na modlitbu v bohatom programe dňa. Dôležitá je ranná modlitba, ako štart do nového dňa i večerná na zakončenie dňa. Modlitbu môžeme z vážnych dôvodov (únava, vážne povinnosti, choroba) skrátiť, ale nikdy by sme ju nemali vynechať.
 • Miesto na modlitbu – má to byť tiché miesto, kde nie sme vyrušovaní napr. televízorom, na mieste kde sa modlíme je vhodné mať kríž, alebo obrázok Pána Ježiša alebo Panny Márie.
 • Postoj pri modlitbe – má byť úctivý  a taký, aby nám napomáhal k sústredeniu (kľačanie, státie alebo sedenie, zložené ruky).

Každodenná modlitba v rodine

 • Ranná modlitba

Ranná modlitba je veľmi dôležitá, lebo znamená pre nás štart do celého nového dňa. Je dosť obtiažne, aby sa rodina modlila ráno spoločne (rozličný čas vstávania, odchodu do práce a školy). Ak sú v rodine malé deti, podľa okolností sa s nimi modlí aspoň jeden z rodičov. Mala by obsahovať: poďakovanie Bohu za nový deň, zamyslieť sa nad programom dňa, prosba o pomoc pre mňa i mojich najbližších, vzbudenie si úmyslu, že všetko čo budem počas dňa konať, chcem robiť s Bohom a na jeho slávu. Nakoniec môžeme pridať základné modlitby (Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu).

 • Modlitba počas dňa

Počas dňa je osožné spájať sa s Bohom v tzv. strelných modlitbách. Sú to krátke vety, povzdychy, ako napr. Pane ďakujem Ti. Bože prosím Ťa pomôž mi. Ježišu milujem Ťa, dôverujem Ti. Na poludnie sa modlíme Anjel Pána a nezabúdame ani na modlitbu pred jedlom a po jedle.

 • Večerná modlitba

Večer je čas, kedy spravidla môže byť rodina pohromade. Preto je potrebné do programu rodiny zaradiť spoločnú večernú modlitbu. Vhodný čas na to je po večeri (spojiť to s modlitbou po jedle) alebo pred spaním. Odporúča sa dĺžka tejto modlitby 5 až 10 minút. Večerná modlitba by mala obsahovať: poďakovanie za prežitý deň, krátke hodnotenie dňa pred Bohom (spytovanie svedomia a ľútosť nad hriechmi), prosba za druhých (za rodičov, deti, príbuzných, zosnulých, chorých, keď nás niekto poprosil o modlitbu, za pokoj vo svete, za Cirkev, Sv. otca a pod.), nakoniec prosba o Božiu ochranu, ochranu Panny Márie a anjela strážcu.

Keď deti budú vidieť rodičov ako sa modlia, bude to pre nich pekný príklad pre život. Spoločná modlitba upevňuje vzájomné vzťahy medzi členmi rodiny (jeden z pápežov povedal: „Rodina, ktorá sa modlí, sa nikdy nerozpadne.“) a znásobuje sa jej účinok (Pán Ježiš hovorí: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi.“)

oooOOOooo