Oficiálne dokumenty

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 5. mája 2020

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

Číslo: OLP/3796/2020 Bratislava 05.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov opatrenie č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020, ktoré dopĺňa nasledovne:

S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa tento zákaz nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu pri dodržaní nasledovných podmienok:

 • vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky,
 • zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,
 • preferenčne recitovať bohoslužby, ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred spevmi,
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
 • ruky sa nepodávajú,
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek a podláh,
 • tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),
 • pri východe z kostola je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb

Bratislava 4. mája (TK KBS) Dnes boli zverejnené prvé informácie, ktoré sa týkajú obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od 6. mája 2020. Kňazov i veriacich prosíme, aby si prečítali podrobnejšie usmernenia Úradu verejného zdravotníctva, keď budú vydané (pravdepodobne v utorok alebo v stredu) – a zodpovedne sa snažili uviesť ich do praxe. Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska k tomu pre duchovných v pastorácii predbežne poskytol nasledovný komentár:

 • “Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Kňazi nech veriacim zdôraznia, že účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.
 • Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia. Kňazov vo farnostiach zároveň prosíme, aby jednu nedeľnú bohoslužbu vyčlenili práve pre ľudí nad 65 rokov a seniorov požiadali prednostne využiť toto slávenie.
 • Vo väčších farnostiach, ktoré majú dve bohoslužby denne, nech kňazi jednu z nich vyčlenia pre seniorov. Nemožno im, samozrejme, brániť, ak prídu na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre nich určená: dôrazne im však tú pre nich treba odporučiť a vysvetliť, že úmyslom nie je ich diskriminovať, ale chrániť ich zdravie.
 • Kňazi nech ustanovia službu, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie nasledujúcich pravidiel; prípadne nech k vstupu do chrámu umiestnia aj písomné upozornenie na platné opatrenia.
 • Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, prosíme kňazov, aby vhodným, viditeľným spôsobom označili miesta, kde veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Podobne treba na podlahe chrámu “do hviezdice” označiť miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozostupy.
 • Ak je pred kostolom k dispozícii priestor na státie, možno ho po naplnení kapacity chrámu využiť, takisto s upozornením na rozostupy. Je vhodné zabezpečiť vonkajšie ozvučenie tam, kde je to (po prípadnej dohode s miestnou samosprávou) uskutočniteľné.
 • V kostole je potrebné zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu. Pravidelne treba dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Sväté omše nech majú kratšie trvanie: to treba zohľadniť aj pri príhovoroch. Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
 • Pri vstupe do kostola nech je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Podobný stolík nech si zabezpečí kňaz pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo ku kontaktu s veriacim, nech má kňaz možnosť dezinfikovať si ruky.
 • Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Veriacim nech kňaz vysvetlí, že koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou: ak by dýchali na jeho ruky, čomu sa pri rozdávaní do úst nedá vyhnúť, mohli by tým ohroziť tých, ktorí prichádzajú v rade za nimi. Ruky si každý pri vstupe do chrámu má vydezinfikovať, prípadne môže mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy.
 • Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.
 • Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.”

 

Posolstva Svätého Otca Františka pred Veľkým týždňom

Drahí priatelia, dobrý večer!

V tento večer mám možnosť vstúpiť do vašich domovov iným spôsobom než zvyčajne. Ak mi dovolíte, chcel by som sa s vami porozprávať na nejakú chvíľu, v tomto čase ťažkostí a utrpenia. Predstavujem si vás vo vašich rodinách, ako prežívate neobvyklý život, aby ste sa vyhli nákaze. Myslím na živosť detí a mládeže, ktorí nemôžu vychádzať, navštevovať školu, žiť ich život.

Mám v srdci všetky rodiny, zvlášť tie, ktoré majú niekoho zo svojich drahých chorého, alebo sú v žiali nad stratou blízkych či už pre koronavírus, alebo iné príčiny. V týchto dňoch myslím často na ľudí osamelých, pre ktorých je ťažké vyrovnať sa s týmito chvíľami. Predovšetkým myslím na starých ľudí, ktorí sú mi tak drahí.

Nezabúdam na nikoho z tých, čo sú chorí na koronavírus a hospitalizovaní v nemocniciach. Som si vedomý šľachetnosti tých, ktorí sa pri tejto pandémii vystavujú ohrozeniu pre opateru chorých alebo zabezpečenie základných služieb spoločnosti. Koľkí hrdinovia, dennodenne, v každej hodine!

Pamätám aj na mnohých, čo sú v tiesnivých ekonomických podmienkach a majú obavy o prácu a o budúcnosť. Moja myseľ mieri aj k odsúdeným vo väzniciach, ku ktorých bolesti sa pridáva aj strach z epidémie, o seba samých i o svojich drahých; myslím na bezdomovcov, ktorí nemajú domov, ktorý by ich chránil.

Je to náročná chvíľa pre všetkých. Pre mnohých extrémne náročná. Pápež to tiež vie, a týmito slovami chce všetkým vyjadriť svoju blízkosť a svoju lásku. Snažme sa, ak môžeme, využiť čo najlepšie tento čas: buďme šľachetní; pomáhajme tomu, kto je v núdzi v našom okolí; vyhľadajme, možno cez telefón alebo sociálne siete, osamelejších ľudí; modlime sa k Pánovi za všetkých, ktorí sú skúšaní v Taliansku i vo svete. Aj keď sme izolovaní, myšlienky a duch môžu dosiahnuť ďaleko s kreativitou lásky. Toto je dnes potrebné: kreativita lásky.

Budeme naozaj nezvyčajným spôsobom sláviť Veľký týždeň, ktorý prejavuje a zhŕňa posolstvo evanjelia o bezhraničnej Božej láske. A v tichu našich miest znovu zaznie evanjelium Veľkej noci. Apoštol Pavol hovorí: «Zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych» (2 Kor 5,15).

Vo zmŕtvychvstalom Ježišovi zvíťazil život nad smrťou. Táto veľkonočná viera živí našu nádej. Chcel by som sa o ňu s vami podeliť dnes večer. Je to nádej na lepšie časy, v ktorých budeme i my lepšími, konečne oslobodení od zla a od tejto pandémie. Je to nádej: nádej nesklame; nie je to ilúzia, je to nádej.

Vzájomne bok po boku, v láske a trpezlivosti, môžeme si v týchto dňoch pripravovať lepšie časy. Ďakujem vám, že ste mi dovolili vstúpiť do vašich domovov. Robte gestá nežnosti voči tomu, kto trpí, voči deťom, starým ľuďom. Povedzte im, že pápež je im nablízku a modlí sa, aby nás Pán všetkých už skoro oslobodil od zla. A vy, modlite sa za mňa.

Dobrú chuť k večeri. Do skorého videnia!

 

Informácie pre verejnosť – liturgické slávenie Veľkej noci v Trnavskej arcidiecéze

V zmysle uvedeného dekrétu trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha sa obrady Veľkej noci majú sláviť s rešpektovaním predpisov zdravotnej bezpečnosti vydaných v príslušnej krajine. Na Slovensku sú to nariadenia, ktoré vydala vláda Slovenskej republiky a Úrad hlavného hygienika Slovenskej republiky.
Ako sa uvádza v dekrétoch Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, v krajinách, kde sa majú obrady Veľkej noci sláviť s rešpektovaním predpisov zdravotnej bezpečnosti, budú biskupi a kňazi sláviť obrady Veľkého týždňa súkromne bez účasti veriacich!
Veriaci majú byť svojimi kňazmi upovedomení o hodine začiatku slávení, nie však kvôli osobnej účasti, ale aby sa mohli duchovne pripojiť k modlitbe vo svojej domácnosti, čo sa dá urobiť prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, ktoré treba využiť na priamy prenos. V žiadnom prípade nesmie ísť o archívnu nahrávku.
Na základe tohto predpisu sa ani v Trnavskej arcidiecéze neuskutočnia liturgické slávenia Veľkej noci pre verejnosť.
Tam kde je to možné, budú kostoly a kaplnky naďalej otvorené pre individuálnu modlitbu, individuálnu sv. spoveď na požiadanie, individuálne podanie svätého prijímania na požiadanie (v intervaloch), ale nie pre skupinové zhromažďovanie veriacich!
Vstup do kostolov a kaplniek, ako aj zotrvanie v nich počas individuálnej modlitby musia byť uskutočňované v súlade s hygienickými opatreniami platnými na Slovensku v súvislosti so zabránením šírenia ochorenia COVID 19. Povinnosťou každého je nosenie rúšok, dodržanie bezpečnej vzdialenosti medzi osobami, teda 2m, a dodržiavanie zákazu verejného zhromažďovania.
Veriacich, ktorí majú byť v karanténe upozorňujeme a prosíme, aby dodržiavali povinnosť byť v izolácii a iba v prípade vážnej potreby kontaktovali najbližšieho kňaza len telefonicky, alebo emailom, v žiadnom prípade nie osobne, ani osobnou návštevou v otvorenom kostole alebo kaplnke.
Ak nám v tomto období kvôli obmedzeniam z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 nie je možné pristúpiť k sviatostnej spovedi, nezabudnime na vzbudenie si „dokonalej ľútosti“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio), ktorá pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko. „Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“ (KKC 1452)
Informácie o možnostiach sledovania priamych prenosov liturgických slávení Veľkého týždňa a Veľkonočného trojdnia v katolíckych a verejnoprávnych médiách, či na facebookových profiloch alebo webových stránkach farností, budú určite včas zverejnené.
Prosíme veriacich celej Trnavskej arcidiecézy, aby tieto bolestné usmernenia disciplinovane rešpektovali. Zároveň pozývame veriacich, aby zostali naďalej duchovne a v modlitbe spojení s naším otcom arcibiskupom Jánom a jeho pomocníkmi – kňazmi v celej Trnavskej arcidiecéze.

Slovenskí biskupi rozhodli o neslávení verejných bohoslužieb až do odvolania

28.03.2020 ♦ Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viď nižšie).

„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Včera pri Urbi et Orbi pápež František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého. Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich, a zároveň boli k dispozícii pre ich duchovné potreby. Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet: zostaňme ľuďom nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. A prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti, a chránili sa hriechu. V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste (viď KKC 783-786). Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. “Modlitba a tichá služba – to sú naše víťazné zbrane.“ Takto nás vedie Svätý Otec, a takto sa všetci zjednoťme v nasledujúcich dňoch.“ pripomenul v tejto súvislosti predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

 

Dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí v čase Covid-19 – úpravy ohľadom slávenia Veľkonočných sviatkov

V náročnom čase, ktorý prežívame kvôli pandémii Covid-19, prišli na túto kongregáciu žiadosti týkajúce sa blížiacich sa Veľkonočných sviatkov s ohľadom na  prípady, keď by nebolo možné sláviť spoločne liturgiu v chráme, ako naznačujú biskupi v oblastiach pod ich právomocou. V tomto smere biskupom ponúkame všeobecné inštrukcie a niekoľko návrhov.

1. Ohľadom termínu Veľkej noci. Srdce liturgického roka, Veľká noc, nie je len jedným sviatkom ako iné: slávi sa v rozmedzí troch dní, Veľkonočného trojdnia, ktorému predchádza štyridsaťdenný pôst, a je zavŕšená sviatkom Zoslania Ducha Svätého: nemôže byť teda presunutá.

2. Omša svätenia olejov. Podľa posúdenia konkrétnych prípadov v jednotlivých krajinách, má biskup fakultu ju preložiť na neskorší termín.

 3. Usmernenia pre Veľkonočné trojdnie.
Kde občianska a cirkevná autorita ustanovila obmedzenia, nech sa dodrží nasledovné. Biskupi po dohode s biskupskou konferenciou dajú inštrukciu, nech biskup a farári slávia liturgické tajomstvá Veľkonočného trojdnia v katedrálnom kostole a vo farských kostoloch – aj keď bez fyzickej účasti veriacich – pričom nech oznámia veriacim hodinu začiatku takým spôsobom, aby sa mohli pripojiť k modlitbe vo svojich príbytkoch. V tomto prípade nech sú nápomocné komunikačné prostriedky vysielajúce v priamom prenose, nie však zo záznamu.
 Biskupská konferencia a jednotlivé diecézy nech ponúknu prostriedky napomáhajúce osobnej modlitbe a modlitbe v rodinách.
Na Zelený štvrtok môžu kňazi vo farnosti koncelebrovať Pánovu večeru v katedrálnych a farských kostoloch, podľa reálnej možnosti stanovenej tým, komu prislúcha táto povinnosť; výnimočne sa udeľuje všetkým kňazom fakulta sláviť v tento deň svätú omšu bez účasti ľudu na vhodnom mieste. Umývanie nôh, ktoré je len fakultatívne, sa vynechá. Na záver svätej omše Pánovej večere sa vynechá procesia a Najsvätejšia sviatosť sa uloží do svätostánku. Kňazi, ktorí nemajú možnosť sláviť omšu, nech sa namiesto toho pomodlia vešpery.
Na Veľký piatok biskup a farár slávia obrady utrpenia a smrti Pána v katedrálnych a farských kostoloch, podľa reálnej možnosti stanovenej tým, komu prislúcha táto povinnosť. V spoločnej modlitbe nech sa biskup postará o zaradenie osobitného úmyslu za chorých, mŕtvych, a tých, ktorí sa nachádzajú v situácii bezradnosti (por. Missale Romanum, s. 314, č. 13).
Veľkonočná nedeľa. Veľkonočná vigília: slávi sa len v katedrálnych a farských kostoloch, podľa reálnej možnosti stanovenej tým, komu prislúcha táto povinnosť. Na začiatok vigílie sa vynechá zapaľovanie ohňa, zapáli sa svieca, vynechá sa procesia, a prednesie sa veľkonočný chválospev (Exultet). Nasleduje „liturgia slova“. Čo sa týka „krstnej liturgie“, iba sa obnovia krstné sľuby (porov. Missale Romanum, s. 371, č. 55). Nasleduje „eucharistická liturgia“.
Tí, ktorí sa nijakým spôsobom nemôžu zjednotiť na Veľkonočnej Vigílii slávenej v kostole, nech sa pomodlia Ofícium čítaní určené pre Veľkonočnú nedeľu.
Čo sa týka kláštorov, seminárov a rehoľných spoločenstiev, nech rozhodne diecézny biskup.
 Prejavy ľudovej zbožnosti a procesie, ktoré obohacujú dni Svätého týždňa a Veľkonočného trojdnia, môžu byť podľa úsudku diecézneho biskupa presunuté na iné vhodné dni, napríklad na 14. a 15. septembra.
 V sídle Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí 19. marca 2020, na sviatok sv. Jozefa, patróna univerzálnej Cirkvi

Vyhlásenie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha  z 11. marca 2020

V súvislosti s prísnym rozhodnutím predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho (10. marca 2020), stanoviskom KBS k zákazu slávenia verejných bohoslužieb (10. marca 2020) a aj na základe dnešného zdôvodnenia zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR (11. marca 2020), ktoré majú zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch odporúča do pozornosti veriacim Trnavskej arcidiecézy nasledujúce inštrukcie.

 • Pozývam veriacich, nakoľko je možnosť ponechať otvorené kostoly na osobnú modlitbu, aby ich aj v období zákazu slávenia verejných svätých omší od 10. marca do 23. marca 2020 jednotlivo navštevovali a prosili Dobrotivého Pána Boha a našu Nebeskú Matku, Trnavskú Pannu Máriu o zdravie, pomoc a ochranu pre Slovensko.
 • Vnímam vrelú túžbu veriacich po účasti na svätých omšiach a túžim po dni, kedy sa budeme môcť vrátiť k verejnému spoločnému sláveniu svätých omší, rešpektujúc prijaté opatrenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR. Pripomínam, že za súčasných mimoriadnych okolností, najmä pre fyzickú a morálnu nemožnosť, veriaci nie sú povinní zúčastniť sa na svätých omšiach a to aj v nedeľu.
 • Odporúčam kňazom, ak je to možné, aby nechali kostoly otvorené aspoň v niektorých hodinách dňa pre osobnú adoráciu. Vrelo odporúčam i vystavenie Sviatosti oltárnej. Tento čas môže kňaz využiť na modlitbu. Je nutné rešpektovať zdôvodnenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 11. marca 2020.
 • Vzhľadom na vyhlásenie Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12. marca 2020, kňazi, ktorí slávia súkromnú svätú omšu, majú ju sláviť za zatvorenými dverami. Úmysly svätých omší prijaté na konkrétny deň je potrebné odslúžiť v ten deň počas súkromnej svätej omše kňaza a veriacim odporúčam, aby sa duchovne spojili v modlitbe na tieto úmysly. Časy súkromných svätých omší sa nevyhlasujú. Veriacich pozývam k sledovaniu priamych prenosov svätých omší cez vysielanie TV LUXPONDELOK – PIATOK – 7:00 h, 12:00 h, 19:00 h, SOBOTA – 7:00 h, 18:00 h, NEDEĽA 15. 3. 2020 – 10:30 h, 18:00 h,        NEDEĽA 22. 3. 2020 – 10:00 h, 18:00 h. Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h. Svätú   omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a   tiež na youtubovom kanáli TV LUX. Rádio LUMEN ponúka každodenné vysielanie svätej omše ráno o 08:30 h a večer o 18:00 h. Niektoré farnosti   zabezpečujú i priame prenosy bohoslužieb do domácností. Tieto treba vhodne využiť.
 • Ak je možné, vysluhovanie sviatostí a svätenín treba odložiť. Ak to nie je možné, v období zákazu slávenia verejných svätých omší od 10. marca do 23. marca 2020, sa majú udeľovať v súlade s nateraz platnými nariadeniami.
 • Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez svätej omše a bez väčšieho počtu účastníkov.
 • Takisto aj pri udeľovaní sviatosti krstu je potrebné poprosiť príbuzných o zúženie okruhu prítomných na obrade.
 • Sviatosť zmierenia by bolo vhodné vysluhovať v presne určený a vymedzený čas, nie však hromadne (myslí sa tu hromadné spovedanie pred sviatkami). Pritom je potrebné uprednostniť exteriér a podľa možnosti spovedať s ochrannými prvkami. Je potrebné vyhnúť sa tomu, aby sa vytvárali dlhé rady veriacich, ktorí čakajú na svätú spoveď.
 • Sviatosť pomazania chorých nech kňazi vysluhujú v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou hygieny. V prípade duchovnej služby nakazenému v nemocnici alebo v domácnosti je nevyhnutné postupovať striktne podľa inštrukcií ošetrujúceho lekára a len s ochrannými prvkami.
Na záver Vás všetkých povzbudzujem k pevnej viere, aby sme si spomenuli na našu históriu, kde nás naša Trnavská Panna Mária viac krát zachránila a uvedomme si, že kostol nie je miestom nákazy ale spásy.
V Trnave, 11. marca 2020
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
 (Vyhlásenie bolo aktualizované dňa 13. marca 2020 o 17:00 h)

Vyhlásenie KBS z 10. marca 2020

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s Úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase.

Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre modlitbu otvorené.

Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.

Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: “Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!”

Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.
V Čičmanoch, 10. marca 2020