Sviatosti

Sviatosti sú viditeľné znaky neviditeľnej Božej milosti. Ustanovil ich Ježiš Kristus. Cirkev vysluhuje sviatosti veriacim v dôležitých momentoch života, aby im sprostredkovala Božiu milosť a posilňovala ich na ceste životom od narodenia, cez dospievanie, zmenu životného stavu i v ťažkých okolnostiach života ako sú hriech, staroba a vážna choroba. Úlohou sviatostí je teda posväcovanie veriacich prostredníctvom osobného spojenia s Kristom a zároveň slúžia na budovanie Cirkvi ako spoločenstva. Sviatostí máme sedem.

  1. Sviatosť krstu
  2. Sviatosť birmovania
  3. Sviatosť Eucharistie
  4. Sviatosť zmierenia
  5. Sviatosť pomazania chorých
  6. Sviatosť kňazstva
  7. Sviatosť manželstva