Do farnosti Trnava – Modranka prichádza nový pán farár

Dekrétom Arcibiskupského úradu v Trnave č. 5708/20, zo dňa 29. júna 2020, bol za farára farnosti Trnava – Modranka, vymenovaný Vdp. JCLic. Peter Škultéty. Účinkovanie vo farnosti začína od 1. augusta 2020. Vdp. Peter Škultéty prijal kňazskú vysviacku  dňa 30. decembra 2005 v Bratislave – Vajnoroch. Po ukončení štúdií kánonického práva v roku 2008 pôsobil ako kaplán vo farnosti Trnava – sv. Mikuláš. Od roku 2009 pôsobil ako správca farnosti v Suchej nad Parnou. Zároveň je súdnym vikárom Arcidiecézneho tribunálu v Trnave.

V pastoračnej službe vo farnosti mu bude naďalej pomáhať vdp. dekan ThDr. Alojz Lackovič, PhD.

Doterajší pán farár vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon  začína od 1. augusta 2020 účinkovať ako farár vo farnosti Sereď a ako dekan Seredského dekanátu.

Myslime na našich kňazov vo svojich modlitbách.