Slávnostné požehnanie Kaplnky sv. Márie Magdalény v Modranke

V sobotu 23. marca o 16:00 hod. sa v Kaplnke sv. Márie Magdalény v Modranke. uskutoční slávnostná sv. omša spojená s požehnaním kaplnky.  Hlavným celebrantom bude trnavský arcibiskup  Mons. Ján Orosch. Svätú omšu budeme obetovať za všetkých dobrodincov kaplnky, ktorí akýmkoľvek spôsobom napomohli pri jej komplexnom reštaurovaní.

Kaplnka sv. Márie Magdalény vo farnosti Trnava – Modranka bola postavená v r. 1747 z milodarov obce a pútnikov. Stojí na mieste pôvodného farského kostolíka sv. Márie Magdalény z obdobia okolo r. 1400. Najstaršia zmienka o farnosti Modranka je z  r. 1318.  V kánonických vizitáciach bratislavského prepošstva z  r. 1561 sa spomína kostol sv. Márie Magdalény, cintorín a fara, ktorá bola neobsadená. Pôvodné patrocínium farnosti potvrdzujú zachovalé pečate obce, na ktorých je vyobrazená táto svätica. Počas protihabsburských povstaní v r. 1604 a 1619 vojská Štefana Bočkaja  a Gabriela Betlena kostol vyrabovali a poškodili. Kánonická vizitácia farnosti Hrnčiarovce, filiálky Modranka, z r. 1634 uvádza „sakrálnu stavbu Márie Magdalény, ktorá sa nachádzala na vlhkom mieste a bola vo veľmi zlom stave.“ Farnosť Modranka, so 100 obyvateľmi, bola v tom čase už zrušená a cirkevne pričlenená k farnosti Hrnčiarovce.  Od roku 1657 veriaci Modranky používali na bohoslužby pútnický chrám zasvätený Najsvätejšej Trojici, pri ktorom končila krížová cesta z Trnavy. Pôvodný farský kostol sv. Márie Magdalény sa postupne rozpadával,  až sa v r. 1694 zrútil.

V r. 1913 Modranka sa stala samostatnou farnosťou s farským kostolom Najsvätejšej Trojice, s kaplnkou sv. Márie Magdalény a s novou farskou budovou. V tomto období v rokoch 1964 bola kaplnka vymaľovaná, 1968 sa robila oprava strechy, 1958 omietky a sokla, 1986 opäť vymaľovaná. V r. 1993  bol z kaplnky odcudzený obraz sv. Márie Magdalény. Nový obraz, ktorý sa toho času nachádza vo svätyni kostola, namaľoval v r. 1995 modrančiansky rodák Pavol Stacho.

V rokoch 2017-2018 bola kaplnka komplexne zreštaurovaná z milodarov veriacich. Bola vykonaná izolácia základov, výmena poškodenej vežičky a strešnej krytiny, boli opravené omietky, vymenené okná a položená nová dlažba. Kaplnka bola nanovo vymaľovaná a vyzdobená. Taktiež bol vydláždený vstup ku kaplnke, celý areál bol nanovo ohradený a opatrený vstupnou bránou. Do ozdobného rámu bol umiestnený obraz ukrižovaného Krista s kľačiacou postavou sv. Márie Magdalény, ktorý darovala rodina Kučmová z Modranky. V kaplnke, podobne ako v minulosti, sa bude sláviť svätá omša na sviatky patrónky – 22. júla.  (Podľa Dr. Hadrián Radváni: Farský kostol v Modranke, rukopis, 1978, Dr. Hadrián Radváni: Farnosť Modranka, Rodinné spoločenstvo 5/2003, Zuzana Lopatková: Kanonické vizitácie severozápadnej časti Podhorského dekanátu v 2. polovici 16. storočia a v 17. storočí, Dr. Gracian Lukáč: Stručný prehľad dejín Modranky a modrančianskeho kostola 1258 – 1998, spracoval farár farnosti Trnava – Modranka Ján Hallon.

  ooOoo

Pane Ježišu Kriste, pre tvoju veľkú lásku

a milosrdenstvo ťa prosíme, aby sme ťa

tak vrúcne hľadali a milovali, ako svätá

Mária Magdaléna, tvoja kajúca a pokorná

služobnica, lebo túžime hľadieť  na teba,

osláveného a vzkrieseného, ty žiješ

a kraľuješ na veky vekov. Amen.

(S cirkevným schválením)