Advent 2019 – Rok Božieho slova

♦ ADVENTNÉ OBDOBIE je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána a zároveň je to čas v ktorom sa zameriavame v myšlienkach aj na  druhý príchod Pána na konci vekov. Charakterizuje ho pokánie a radostné očakávanie. Je spojené s pokáním, skutkami lásky a pobožnosťami.

Ako môžeme prežívať adventný čas?

 • spoločnou modlitbou v rodine pri adventnom venci
 • účasťou na rorátnych sv. omšiach – bývajú v pracovné dni a v sobotu skoro ráno o 06:00 hod.
 • zapojením sa do ľudovej pobožnosti predvianočného deviatnika “Kto dá prístrešie Svätej rodine?”
 • nácvikom piesní na koledovanie Dobrej noviny
 • skutkami milosrdnej lásky – milodar na charitu, návšteva chorých a opustených, konkrétna pomoc a pod.
 • prípravou na vianočnú sv. spoveď – v našej farnosti sa uskutoční v sobotu 21. decembra v čase od 14:00 do 17:00 hod.

Rorátne sväté omše (roráty) – ich názov pochádza zo začiatočných slov verša z knihy proroka Izaiáša: “Rorate caeli desuper…” Celý verš znie: “Roste, nebesá, z výsosti, – oblak, prš Spravodlivého,- otvor sa, zem, z vnútornosti,- Spasiteľa dajže nášho.” (Iz 45, 8) Tento adventný spev vytvára atmosféru očakávania príchodu Spasiteľa na svet.

Adventný veniec je kresťanský  symbol tvorený vencom z vetvičiek, na ktorom sú umiestnené štyri sviece.Obyčajne sa ukladá doprostred stola. Slúži na  odpočítavanie času do slávnosti Narodenia Pána. Štyri sviece, ktoré predstavujú adventné nedele, sa postupne, každú nedeľu, zapaľujú na adventnom venci. Býva  zvykom používať tri fialové sviece ako symbol pokánia a jednu ružovú sviecu (zapaľuje sa od tretej adventnej nedele) ako symbol radosti.

 

♦ ROK BOŽIEHO SLOVA

Adventom 2019 začíname v Cirkvi prežívať Rok Božieho slova, ktorý pastierskym listom, na 1. adventnú nedeľu, uviedli biskupi Slovenska. 

Svätý Otec František, 30. septembra 2019, apoštolským listom „Aperuit illis“ – „Otvoril  im myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45), ustanovil slávenie Nedele Božieho slova (prvýkrát ju budeme sláviť na 3. nedeľu cez rok – 26. januára 2020).  V tomto liste Svätý Otec píše:

 • “Vzťah medzi Zmŕtvychvstalým, spoločenstvom veriacich a Svätým písmom je pre našu identitu mimoriadne dôležitý. Bez Pána, ktorý nás uvádza do pochopenia Svätého písma, je nemožné do hĺbky ho pochopiť, ale platí to aj opačne: bez Svätého písma sú pre nás nepochopiteľné udalosti súvisiace s poslaním Ježiša a jeho Cirkvi vo svete. Sv. Hieronym mohol oprávnene napísať: „Neznalosť Písma je neznalosťou Krista“. (AI 1)
 • “Druhý vatikánsky koncil svojou dogmatickou konštitúciou Dei verbum dal dôležitý impulz na objavovanie Božieho slova… Na oživenie tohto učenia zvolal Benedikt XVI. v roku 2008 zhromaždenie Biskupskej synody na tému „Božie slovo v živote a poslaní Cirkvi“ a následne publikoval apoštolskú exhortáciu Verbum Domini.” (AI 2)
 • “Keď sa Sväté písmo číta v tom istom Duchu, v ktorom bolo napísané, ostáva stále novým. Starý zákon nikdy nie je starý, pretože je časťou nového, pretože všetko je premenené jediným Duchom, ktorým je inšpirovaný. Celý posvätný text má prorockú funkciu: netýka sa budúcnosti, ale týka sa dnes toho, kto sa týmto slovom živí… Kto sa denne živí Božím slovom, stáva sa ako Ježiš súčasníkom ľudí, ktorých stretáva; nehrozí mu, že prepadne sterilnej nostalgii po minulosti ani abstraktným utópiám ohľadom budúcnosti.” (AI 12)
 • “Sväté písmo pôsobí prorocky predovšetkým s ohľadom na toho, kto ho počúva. Vyvoláva sladkosť i horkosť. (porov. Ez 3, 3, Zjv 10, 10) … Sladkosť Božieho slova nás núti, aby sme sa oň podelili s tými, ktorých v živote stretáme, aby sme vyjadrili istotu nádeje, ktorú obsahuje. Horkosť sa nám zasa často ponúka, keď si overíme, aké je pre nás ťažké dôsledne žiť podľa neho, alebo konkrétne zakúsime, že je odmietané, pretože sa nepovažuje za schopné dať životu zmysel. Preto je nevyhnutné … živiť sa ním, aby sme do hĺbky odhalili a prežívali náš vzťah s Bohom a bratmi.” (AI 12)
 • “Ďalšia výzva pochádzajúca zo Svätého písma sa týka lásky. Božie slovo nám neustále pripomína milosrdnú lásku Otca, ktorý od svojich detí žiada, aby žili v láske. Ježišov život je plným a dokonalým vyjadrením tejto Božej lásky, ktorá si nič nenecháva pre seba,  ale všetkým ponúka seba samu… Počúvať Sväté písmo a praktizovať milosrdenstvo: to je veľká výzva, pred ktorou v živote stojíme. Božie slovo je schopné otvoriť naše oči, aby nám umožnilo vyjsť z individualizmu, ktorý vedie k uduseniu a sterilite, a otvára cestu pre zdieľanie a solidaritu.” (AI 13)

Ako môžeme prežívať Rok Božieho slova?

 • častejším, alebo ešte lepšie, pravidelným čítaním Svätého Písma – individuálne, v kruhu rodiny alebo v rámci programu spoločenstva
 • darovaním knihy Svätého Písma na Vianoce alebo z príležitosti sviatku
 • čítaním úryvku Svätého Písma a rozjímaním nad ním v rámci osobnej modlitby
 • v rodine s malými deťmi zaradiť čítanie z detskej obrázkovej Biblie do výchovy
 • účasťou na sv. omši v nedeľu a  prikázaný sviatok
 • aktívnou účasťou na sv. omši a počúvaním Božieho slova a homílie, ktorou kňaz vysvetľuje Božie slovo
 • snahou  uskutočňovať slová Svätého písma v konkrétnom živote a skutkami milosrdnej lásky
 • častejšie si pripomínať, že preložením Svätého písma do staroslovienčiny našimi vierozvestami sv. Cyrilom a Metodom sa začínajú kresťanské a kultúrne dejiny slovenského národa