Slávenie veľkonočných sviatkov v Modranke, online vysielanie sv. omší a prihlasovanie sa na modlitebné bdenie

AKTUALIZOVANÉ 06.04.2020 ♦ V zmysle dekrétu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí a Usmernenia k príprave a sláveniu veľkonočných sviatkov v Trnavskej arcidiecéze, z dôvodu pandémie koronavírusu a preventívnych opatrení proti jeho šíreniu, dávame nasledovné usmernenia pre farnosť Trnava – Modranka:

  • Spovedanie pred Veľkou nocou. V tomto roku nemôže byť spoločná sv. spoveď, pretože sa ľudia nemôžu zhromažďovať vo väčšom počte. V týždni od 29. marca budeme vysluhovať sv. spoveď v čase, ako je oznámené od 7:00 do 7:30 a od 17:00 do 17:30 hod. V prípade väčšej potreby vykonať si sv. spoveď tento čas rozšírime, prípadne spravíme rozpis podľa ulíc. Tí, ktorí prichádzajú na sv. spoveď musia mať na tvári ochranné rúško a počas čakania zachovať predpísanú vzdialenosť jeden od druhého 1,5 m – 2 m.  Za dobrého počasia budeme spovedať pred kostolom.
  • Podávanie svätého prijímania pri  príležitosti sv. spovede budeme dávať veriacim v intervaloch. Po prijatí Eucharistie a poďakovaní sa už nezdržujme v kostole.
  • Vzbudenie dokonalej ľútosti. Keďže pre mnohých nebude možné ísť na sv. spoveď, ani fyzicky na sv. prijímanie z dôvodu ochrany pred koronavírusom, v tom prípade nech si vzbudia dokonalú ľútosť s predsavzatím, že sa vyspovedajú hneď, ako im to bude možné. Dokonalá ľútosť je ľútosť nad hriechmi z lásky k Bohu (nie zo strachu pred trestom). Môžeme si ju vzbudiť slovami, ktorými ľútosť zvyčajne vyjadrujeme pri svätej spovedi (napríklad: „Bože, láska, teba milujem, preto svoje hriechy veľmi ľutujem. Nechcem viac uraziť tvoju dobrotu. Prosím ťa, odpusť mi pre Krv Kristovu). Takáto úprimná ľútosť, ak je spojená s predsavzatím vyspovedať sa, keď to bude možné, odpúšťa všetky hriechy, aj ťažké.
  • Poskytnutie duchovnej starostlivosti v domácnosti. Podľa usmernenia, kňaz má zvážiť, ktoré stretnutia sú naozaj potrebné, aby redukoval riziko nakazenia seba, alebo riziko prenášania vírusu, a aby mohol byť vo farnosti k dispozícii tým, ktorí budú potrebovať duchovnú službu neodkladne. Z tohto dôvodu nebudeme konať ani pravidelné návštevy k prvému piatku. Samozrejme pri zhoršení zdravotného stavu alebo nebezpečenstve smrti kňazi farnosti neodkladne poskytnú veriacim duchovnú službu a vyslúžia potrebné sviatosti.
  • Veľkonočné trojdnie budeme sláviť z nášho kostola bez účasti veriacich cez internet. Je možné, aby kňazovi pri sv. omši pomáhala len najnutnejšia asistencia. Na sledovanie obradov stačí  kliknúť na  tento link: https://www.facebook.com/modranka.fara/.

Zelený štvrtok o 18:00 h. – sv. omša na pamiatku Pánovej večere (úmysel: za našich kňazov)

Veľký piatok o 14:15 h. – krížová cesta, o 15:00 h. – obrady slávenia utrpenia a smrti Pána

Biela sobota o 19:45 h. – veľkonočná vigília (úmysel: za všetkých dobrodincov)

Veľkonočná nedeľa o 9:00 h. – slávnostná sv. omša (úmysel: 1. za farníkov, 2. za chorých)

Veľkonočný pondelok o 9:00 h. – sv. omša z veľkonočnej oktávy

 

 

V tomto ťažkom období majme dôveru v Božiu pomoc a v ochranu Preblahoslavenej Panny Márie, ktorú si v Modranke uctievame ako Loretánsku, v Trnavskej arcidiecéze ako Trnavskú a na Slovensku ako Sedembolestnú Pannu Máriu. Buďme spojení v modlitbách a naďalej vytrvalo prosme za skoré ukončenie pandémie koronavírusu. Nezabudnime na konkrétnu pomoc blížnym, ktorí sú na to odkázaní. Nech Vás všetkých požehnáva Pán.